logo

Všeobecné podmienky

Vitajte na webovej stránke twerebeg.com!

Tieto podmienky opisujú pravidlá a predpisy pre používanie webovej stránky twerebeg.com ktorá sa nachádza na adrese twerebeg.com.

Vstupom na túto webovú lokalitu predpokladáme, že súhlasíte s týmito podmienkami. Nepokračujte v používaní webovej lokality twerebeg.com, pokiaľ nesúhlasíte s prijatím všetkých podmienok uvedených na tejto stránke.

Nasledujúca terminológia sa vzťahuje na tieto zmluvné podmienky, zásady ochrany osobných údajov a oznámenie o odmietnutí zodpovednosti a všetky dohody: "Zákazník", "vy" a "váš" znamená vás, osobu, ktorá navštevuje túto webovú stránku a dodržiava zmluvné podmienky spoločnosti. "Spoločnosť", "my", "nás", "nás", "naše" a "NÁS" označuje našu spoločnosť. "Strana", "strany" alebo "my" sa vzťahuje na zákazníka aj na nás. Všetky pojmy sa vzťahujú na ponuku, prijatie a úhradu platieb potrebných na uskutočnenie procesu pomoci klientovi najvhodnejším spôsobom na uspokojenie potrieb klienta v súvislosti s poskytovaním uvedených služieb Spoločnosťou v súlade so slovenskou legislatívou. Akékoľvek použitie vyššie uvedenej terminológie alebo iných slov v jednotnom čísle, množnom čísle, s veľkým začiatočným písmenom a/alebo prostrednístvom zámen on/ona alebo oni sa považuje za zameniteľné, a preto sa vzťahuje na tú istú vec.

Cookie
Používame súbory cookie. Vstupom na webové stránky twerebeg.com súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade so zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti twerebeg.com.

Väčšina interaktívnych webových stránok používa súbory cookie na získanie informácií o používateľovi pri každej návšteve. Súbory cookie používa naša webová lokalita na zabezpečenie funkčnosti v určitých oblastiach a na uľahčenie práce návštevníkov našej webovej lokality. Súbory cookie môžu používať aj niektorí naši partneri/reklamní partneri.

Licencia
Pokiaľ nie je uvedené inak, spoločnosť twerebeg.com a/alebo jej poskytovatelia licencií vlastnia práva duševného vlastníctva na všetky materiály na webovej lokalite twerebeg.com. Všetky práva duševného vlastníctva sú vyhradené. Prístup k materiálom z webovej lokality twerebeg.com môžete získať na svoje osobné použitie s výhradou obmedzení uvedených v týchto podmienkach.

Nemali by ste:
- Materiály z webovej stránky twerebeg.com;
- predávať, prenajímať alebo poskytovať sublicencie na akýkoľvek materiál z webovej lokality twerebeg.com;
- reprodukovať, kopírovať alebo rozmnožovať akýkoľvek materiál zo stránky twerebeg.com;
- Obsah stránky twerebeg.com;

Sekcie tejto stránky poskytujú používateľom možnosť zverejňovať a zdieľať názory a informácie v konkrétnych oblastiach stránky. twerebeg.com nefiltruje, neupravuje, nezverejňuje ani nekontroluje komentáre pred ich zverejnením na stránke. Komentáre nevyjadrujú názory a stanoviská spoločnosti twerebeg.com, jej zástupcov a/alebo pridružených spoločností. Komentáre odrážajú názory a stanoviská osoby, ktorá ich zverejňuje. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi spoločnosť twerebeg.com nenesie zodpovednosť za žiadne komentáre ani za žiadnu zodpovednosť, škodu alebo výdavky spôsobené a/alebo vzniknuté v dôsledku používania a/alebo zverejnenia a/alebo objavenia sa akýchkoľvek komentárov na tejto webovej lokalite.

twerebeg.com si vyhradzuje právo monitorovať všetky Komentáre a odstrániť všetky Komentáre, ktoré môžu byť považované za nevhodné, urážlivé alebo porušujúce tieto Podmienky.

- Máte právo uverejňovať komentáre na našej webovej stránke a máte na to všetky potrebné licencie a povolenia;
- komentáre neporušujú žiadne práva duševného vlastníctva vrátane, ale bez obmedzenia, autorských práv, patentov alebo ochranných známok tretích strán;
- komentáre neobsahujú agresívne, hanlivé, urážlivé, obscénne alebo inak nezákonné materiály, ktoré predstavujú zásah do súkromia;
- Komentáre sa nepoužívajú na reklamu alebo propagáciu komerčných alebo osobných aktivít, ani na prezentáciu komerčných alebo nezákonných aktivít.

Týmto udeľujete spoločnosti twerebeg.com nevýhradnú licenciu na používanie, reprodukciu, úpravu a oprávnenie iných na používanie, reprodukciu a úpravu vašich komentárov v akejkoľvek forme, formáte alebo na akomkoľvek médiu.

Hypertextový odkaz na naše materiály
Nasledujúce organizácie môžu odkazovať na naše webové stránky bez predchádzajúceho písomného súhlasu:
- Vládne agentúry;
- vyhľadávače;
- spravodajské organizácie;
- online katalógové spoločnosti môžu odkazovať na našu stránku rovnakým spôsobom, ako odkazujú na stránky iných kótovaných spoločností;
- akreditované spoločnosti, s výnimkou neziskových organizácií, charitatívnych nákupných centier a charitatívnych nadácií, ktoré nesmú odkazovať na našu stránku.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku, publikácie alebo iné informácie na stránke za predpokladu, že takýto odkaz (a) nie je v žiadnom prípade klamlivý; (b) neznamená falošné sponzorstvo, podporu alebo schválenie odkazovanej strany a jej produktov a/alebo služieb; (c) zapadá do kontextu odkazovanej stránky.

Môžeme zvážiť a schváliť ďalšie žiadosti o prepojenie od nasledujúcich typov organizácií:
- Všeobecne známe zdroje informácií pre spotrebiteľov a/alebo podniky;
- webové stránky komunity dot.com;
- združenia alebo iné skupiny zastupujúce charitatívne organizácie;
- distribútori online katalógov;
- internetové portály;
- účtovné, právne a poradenské firmy;
- vzdelávacie inštitúcie a profesijné združenia.

Žiadostiam o prepojenie od týchto organizácií vyhovieme, ak zistíme, že (a) prepojenie nie je pre nás alebo naše akreditované podniky nepriaznivé; (b) organizácia s nami nemá nepriaznivý vzťah; (c) prínos pre nás z viditeľnosti hypertextového prepojenia kompenzuje nedostatok skutočných kilobajtov; a (d) prepojenie je spojené so všeobecnými informáciami o zdrojoch.

Tieto organizácie môžu odkazovať na našu domovskú stránku za predpokladu, že takéto prepojenie: (a) nie je žiadnym spôsobom klamlivé; (b) neznamená falošné sponzorstvo, podporu alebo schválenie prepojenej strany a jej produktov alebo služieb; a (c) zapadá do kontextu stránky, ku ktorej je úryvok pripojený.

Ak ste jednou z organizácií uvedených v bode 2 a chcete odkazovať na našu stránku, musíte nám to oznámiť e-mailom na adresu [email protected]. Uveďte svoje meno, názov organizácie, kontaktné údaje a adresu URL webovej stránky, zoznam adries URL, z ktorých chcete odkazovať na našu webovú stránku, a zoznam adries URL našich webových stránok, na ktoré chcete odkazovať. Odpoveď očakávajte do 2 - 3 týždňov.

Oprávnené organizácie môžu odkazovať na našu stránku nasledujúcimi spôsobmi:
- s názvom našej spoločnosti;
- alebo pomocou jednotného lokátora zdrojov;
- alebo použitím akéhokoľvek iného popisu našej prepojenej stránky, ktorý je vhodný v kontexte a formáte obsahu stránky prepojenej strany.

Použitie loga twerebeg.com alebo iného umeleckého dizajnu pre odkazy nie je povolené, ak neexistuje licenčná zmluva na ochrannú známku.

IFRAME
Bez predchádzajúceho písomného súhlasu nesmiete na našich webových stránkach vytvárať rámy, ktoré by akýmkoľvek spôsobom menili vizuálnu prezentáciu alebo vzhľad našich webových stránok.

Zodpovednosť za obsah
nenesieme zodpovednosť za žiadny obsah zverejnený na vašej stránke. Súhlasíte, že nás budete brániť proti akýmkoľvek nárokom vyplývajúcim z používania vašej stránky. Na žiadnej stránke by nemali byť zverejnené odkazy, ktoré by sa mohli považovať za hanlivé, obscénne alebo trestné, alebo ktoré narúšajú, porušujú alebo inak obmedzujú práva tretích strán.
Vaše súkromie

prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov

Vyhradzujeme si práva
przeczytaj naszą politykę prywatności

Zastrzegamy sobie prawa
Vyhradzujeme si právo odstrániť akékoľvek odkazy alebo konkrétne odkazy na naše stránky. Súhlasíte s tým, že na požiadanie okamžite odstránite akékoľvek odkazy na našu stránku. Vyhradzujeme si tiež právo kedykoľvek zmeniť tieto podmienky a zásady odkazovania. Tým, že kedykoľvek odkazujete na našu stránku, súhlasíte s tým, že sa budete riadiť týmito podmienkami odkazovania a budete ich dodržiavať.

Odstránenie odkazov z našej stránky
Ak na našej stránke nájdete odkaz, ktorý je z akéhokoľvek dôvodu urážlivý, môžete nás kedykoľvek kontaktovať a dať nám o tom vedieť. Žiadosti o odstránenie odkazov zvážime, ale nie sme povinní odpovedať priamo používateľovi.

Nezaručujeme presnosť informácií na tejto webovej lokalite, nezaručujeme ich úplnosť ani presnosť; nepreberáme ani žiadnu povinnosť sprístupniť lokalitu alebo udržiavať materiál na lokalite aktuálny.

Zrieknutie sa zodpovednosti
V maximálnom rozsahu povolenom platnými zákonmi vylučujeme všetky vyhlásenia, záruky a podmienky týkajúce sa našej webovej stránky a jej používania. Nič v tomto vyhlásení o odmietnutí zodpovednosti:
- obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb;
- obmedziť alebo vylúčiť našu alebo vašu zodpovednosť za podvod alebo podvodné skreslenie;
- obmedziť našu alebo vašu zodpovednosť akýmkoľvek spôsobom, ktorý nie je povolený platnými právnymi predpismi;
- vylúčiť akúkoľvek našu alebo vašu zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť podľa platných právnych predpisov.

Obmedzenia a vylúčenia zodpovednosti v tejto časti a na iných miestach tohto Vyhlásenia: (a) sa riadia predchádzajúcim odsekom a (b) upravujú všetky záväzky vyplývajúce z tohto Vyhlásenia vrátane záväzkov zo zmluvy, deliktu a porušenia zákonnej povinnosti.

Pokiaľ sú webová lokalita a informácie a služby na nej poskytované bezplatne, nenesieme zodpovednosť za žiadnu stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu.